Những thương hiệu đang bắt trend khá tốt từ hiệu ứng “Avengers: Endgame”